Παράταση στον Αναπτυξιακό μέχρι τέλος του χρόνου.

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 31/12/2012.Μάλιστα με την παράταση που αποφασίστηκε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 3908/11.

Tα συνολικά ποσά ενίσχυσης ανέρχονται σε 3,7 δις Ευρώ για το Έτος 2012.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 677 Β'/7-3-2012 τα συνολικά ποσά ενίσχυσης ανέρχονται σε 3,7 δις Ευρώ για το Έτος 2012, από τα οποία το 1 δις Ευρώ θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 2.700.000.000€ με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι τα προς υποβολή σχέδια σύμφωνα και με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες τροποποιήσεις - βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου, μπορούν να υποβάλουν το επενδυτικό τους σχέδιο με:

- Μη υποχρέωση προσκόμισης ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Έγκρίσεις Περιβαλλοντικών ¨Ορων κλπ

- Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.

- Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό θα ανέρχεται στο 70%.

- Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.

- Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.

- Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.

Η κατανομή των ενισχύσεων για τις δυο περιόδους υποβολών του 2012 έχει ως εξής:

Δείτε εδώ τον Πίνακα των Κονδυλίων του Νέου Επενδυτικού Νόμου.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και η περίοδος απο 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (παράταση) αποτελεί την 4η περίοδο υποβολών Επενδυτικών 'Εργων στα πλαίσια του Νόμου και τη 2η για το έτος 2012.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και η περίοδος απο 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (παράταση) αποτελεί την 4η περίοδο υποβολών Επενδυτικών 'Εργων στα πλαίσια του Νόμου και τη 2η για το έτος 2012.
Στην νέα του μορφή ο Ν.3908/11, προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών προ φόρων. Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές απαλλαγές.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή.

γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Η δεύτερη περίοδος υποβολών για την υπαγωγή στην κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών σχεδίων του Επενδυτικού Νόμου του έτους 2012 θα διαρκέσει απο 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (παράταση), ενώ η πρώτη περίοδος υποβολών του έτους ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου 2012.

Παράλληλα, τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια θα υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Επισημαίνεται ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2012, κατατέθηκε στη βουλή Σχέδιο Νόμου το οποίο περιλαμβάνει αναθεώρηση του Επενδυτικού Νόμου 3908/11, στο οποίο μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από τον επενδυτή χρήσης επιδότησης ή φοροαπαλλαγών.

Πηγή http://www.noisisdev.gr/

(0 ψήφοι)
close

Εγγραφείτε για να είστε σε επαφή μαζί μας!!!

Γίνε ο πρώτος που θα μαθαίνει για τις ειδικές προσφορές και τα τελευταια νέα μας.

Ελέγξτε την Privacy Policy & Terms of use
Μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα email οποιαδήποτε στιγμή