Με 13% η φορολογία αγροτών, υποχρέωση τα λογιστικά βιβλία

Οριζόντιο αυτοτελή φόρο 13% ο οποίος θα προσδιορίζεται μέσω λογιστικών βιβλίων "φέρνει" για τους επαγγελματίες αγρότες το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως προκύπτει από το προσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο νέος τρόπος φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος θα τεθεί σε ισχύ από το 2014, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2013.
Από το 164 σελίδων κείμενο προκύπτει, επίσης, ότι το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το 2014, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2013.

Η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος (συμπεριλαμβάνεται και το εισόδημα επαγγελματιών κτηνοτρόφων και αλιέων) θα γίνεται πλέον από το πρώτο ευρώ καθώς καταργείται το αφορολόγητο.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 21, παράγραφος 2 του νομοσχεδίου αναφέρεται: "Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%)".

Το προσχέδιο έχει δοθεί προς έγκριση από τα επιτελεία των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και αναμένεται να πάρει την τελική του μορφή μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα ώστε εντός του Δεκεμβρίου να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή.

Για τους συνεταιρισμούς: Ακόμα, το προσχέδιο ορίζει ότι απαλάσσονται από το φόρο "τα εισοδήματα που αποκτούν οι συνεταιρισμοί πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού που χαρακτηρίζονται από το νόμο ως αγροτικοί από δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς που καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού τους".

Αντίθετα, στην απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται (δηλαδή υπόκεινται σε φορολογία):

-Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες, εκτός των τόκων από συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον πηγάζουν από εμπορικές συναλλαγές, καθώς και των τόκων από δάνεια ή πιστώσεις στα μέλη του συνεταιρισμού.

- Τα κέρδη από πώληση προϊόντων μετά από προηγούμενη επεξεργασία τους ή διασκευή η οποία μπορεί να προσδώσει σε αυτά το χαρακτήρα βιομηχανικών προϊόντων. Δεν θεωρείται ως βιομηχανική επεξεργασία η διαλογή, εξευγενισμός, καθαρισμός, έκθλιψη, εκκόκκιση, εκχύμωση, αποφλοίωση, παστερίωση, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η απλή συσκευασία για τη συντήρηση και μεταφορά των γεωργικών προϊόντων στον τόπο της κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

- Τα κέρδη από τη λιανική πώληση σε τρίτους γεωργικών προϊόντων γενικά παραγωγής του συνεταιρισμού ή των μελών αυτού από ίδια πρατήρια ή με τη μεσολάβηση τρίτων που ενεργούν λιανική πώληση κατ' εντολή και για λογαριασμό τους.

- Τα κέρδη από την πώληση σε τρίτους που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, αγαθών γενικά που δεν παράγονται από το συνεταιρισμό ή από τα μέλη του, καθώς και τα κέρδη από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους που

δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού. Στα εισοδήματα αυτά συμψηφίζονται οι τυχόν ζημίες, που προκύπτουν από κλάδους του συνεταιρισμού, που απαλλάσσονται από το φόρο.

Tι νοείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

- Τα ποσά που καταβάλλουν με τη μορφή μερίσματος ή αμοιβής στα μέλη τους οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα.

-Το εισόδημα από την ατομική η εταιρική άσκηση αγροτικής επιχείρησης το οποίο αποκτάται από την εκμετάλλευση μιας ή περισσοτέρων γεωργικών επιχειρήσεων κάθε μορφής, όπως είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, δασικές, αλιευτικές κ.λπ.

Πώς θα υπολογίζεται το καθαρό εισόδημα

Το προσχέδιο αναφέρει ότι ("με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, στα άρθρα 44, 45 και στην

παράγραφο 4 του άρθρου 46'), το καθαρό εισόδημα "των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία εξευρίσκεται λογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 17 του κόστους των πωληθέντων και του συνόλου γενικά των εξόδων που πραγματοποιεί η επιχείρηση και αφορούν τη διαχειριστική περίοδο. Η έκπτωση των ως άνω δαπανών διενεργείται εφόσον είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες, σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, στηρίζονται σε φορολογικά στοιχεία και έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία".

Δείτε εδώ ολόκληρο το Προσχέδιο Φορολογικού 2013.pdf

Τι προβλέπει για τους υπόλοιπους φορολογούμενους

Για τα φυσικά πρόσωπα καθιερώνεται νέα κλίμακα με τρεις συντελεστές: 21% από το πρώτο ευρώ έως 25.000 ευρώ, για το κλιμάκιο εισοδήματος από 25.001 έως 48.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 36% και για εισοδήματα άνω των 48.000 ευρώ ο συντελεστής φτάνει το 45%.

Το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ καταργείται και στη θέση του προβλέπεται σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα έως 18.000 ευρώ. Η μείωση φόρου θα περιορίζεται για τα εισοδήματα άνω των 18.000 ευρώ και θα «μηδενίζεται» στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

Με τις αλλαγές αυτές, προκύπτουν μειώσεις φόρου έως 400 ευρώ για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ, οι οποίες όμως στην πράξη εξαλείφονται εξαιτίας της κατάργησης όλων των φοροαπαλλαγών, πλην αυτών που αφορούν ιατρικές δαπάνες, νοσήλια, διατροφή μεταξύ πρώην συζύγων και δωρεές προς το Δημόσιο.

Φοροαπαλλαγές: Διατηρούνται εκπτώσεις φόρου 10% μόνο για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, έξοδα διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων και δωρεές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και κοινωφελή ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτόν, κάθε φορολογούμενος με στεγαστικό δάνειο που κέρδιζε μέχρι φέτος 100 ευρώ, λόγω της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής για το 10% των τόκων του δανείου του έως 1.000 ευρώ, επιβαρύνεται με την εφαρμογή των νέων διατάξεων με επιπλέον φόρο 100 ευρώ. Ανάλογες επιβαρύνσεις προκύπτουν από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών για ενοίκια κύριας κατοικίας ή παιδιών που σπουδάζουν, για δίδακτρα φροντιστηρίων και ασφάλιστρα.

Όσον αφορά τα τεκμήρια των Ι.Χ. προβλέπονται μειώσεις κατά 20% στα τεκμήρια αυτοκινήτων έως 1.600 κυβικά εκατοστά προβλέπει το νομοσχέδιο, ενώ αμετάβλητα σε σχέση με τα ισχύοντα παραμένουν τα προτεινόμενα τεκμήρια για ακίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες καθώς και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τον κάθε φορολογούμενο (3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τον έγγαμο).

Για τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων παραμένει η πρόβλεψη προσδιορισμού των τεκμηρίων με βάση τις σχετικές αποδείξεις, όπως και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό το τεκμήριο εξακολουθεί να προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον όριο αμοιβών.

Στα τεκμήρια των Ι.Χ. οι αλλαγές ευνοούν τους κατόχους επιβατικών σχετικά μικρού κυβισμού, με την καθιέρωση και ενός ενδιάμεσου κλιμακίου από τα 1.200 έως τα 1.600 κυβικά. Αν περάσουν οι αλλαγές, το τεκμήριο για ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών εκατοστών ηλικίας έως 5 ετών μειώνεται σε 4.160 ευρώ από 5.200 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ για ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών το τεκμήριο διαμορφώνεται σε 5.120 από 6.400 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες. Το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ καταργείται και καθιερώνεται νέα κλίμακα με συντελεστές 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ εισοδήματος και 33% για υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Επιχειρήσεις. Αυξάνεται από το 20% στο 26% ο συντελεστής φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών και μειώνεται από το 25% στο 10% ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων. Το μέτρο κρίνεται από ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ αντιαναπτυξιακό, καθώς μειώνει την επιβάρυνση στα κέρδη που δεν προορίζονται για επενδύσεις αλλά καταλήγουν στις τσέπες των μετόχων.

Ενοίκια. Καθιερώνεται νέα κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια με συντελεστές 10% για τα πρώτα 12.000 εισοδήματος και 33% για το υπερβάλλον ποσό εισοδημάτων που προέρχεται από ενοίκια.

Οι αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων επιβαρύνουν έως και κατά 1.820 ευρώ όσους έχουν αποκλειστικά εισοδήματα από ενοίκια και φορολογούνταν μέχρι σήμερα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Για την ίδια κατηγορία φορολογουμένων προκύπτουν ελαφρύνσεις για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 70.000 ευρώ.

Πηγή www.agronews.gr

(0 ψήφοι)
close

Εγγραφείτε για να είστε σε επαφή μαζί μας!!!

Γίνε ο πρώτος που θα μαθαίνει για τις ειδικές προσφορές και τα τελευταια νέα μας.

Ελέγξτε την Privacy Policy & Terms of use
Μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα email οποιαδήποτε στιγμή