Άδεια κυκλοφορίας για τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Για να απογραφεί, δηλαδή να εφοδιαστεί με άδεια κυκλοφορίας, ένα γεωργικό μηχάνημα που θεωρείται όχημα (κυκλοφορεί στους δρόμους) και ένας διαξονικός γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας απαιτείται να έχει εγκριθεί ο τύπος του. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τις αντίστοιχες εγκρίσεις τύπου, όπως και για την έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματος.

Για να ταξινομηθεί και μετά να πάρει άδεια κυκλοφορίας ένας διαξονικός γεωργικός ελκυστήρας πρέπει να έχει εγκριθεί ο τύπος του.
Για να απογραφεί (εφοδιαστεί με άδεια κυκλοφορίας) ένα γεωργικό μηχάνημα (εκτός γεωργικού ή δασικού ελκυστήρα) που θεωρείται όχημα (κυκλοφορεί στους δρόμους) όπως η θεριζοαλωνιστική μηχανή, τα λοιπά συλλεκτικά μηχανήματα κ.λπ. απαιτείται να έχει εγκριθεί ο τύπος του. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
1. Αίτηση στην οποία αναφέρεται και ο αριθμός σειράς πλαισίου (πλήρης) και ο αριθμός σειράς κινητήρα (πλήρης) του πρώτου εισαχθέντος γεωργικού μηχανήματος.
2. Έκθεση δοκιμής του ΙΓΕΜΚ ή άλλου αναγνωρισμένου Ινστιτούτου του εξωτερικού ή Εθνική Έγκριση τύπου άλλου κράτους όπου κυκλοφορεί ή άδεια κυκλοφορίας άλλου κράτους μαζί με πληροφοριακό δελτίο κατασκευαστή, ή έκθεση δοκιμής λειτουργικότητας Νομαρχιακής Υπηρεσίας.
3. Έγκριση τύπου Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 97/68/ΕΚ ή την οδηγία 2004/26/ΕΚ για τις ρυπογόνες εκπομπές του κινητήρα που φέρει το εν λόγω γεωργικό μηχάνημα και σύμφωνα με τη ΦΑΣΗ που ισχύει κατά την περίοδο εισαγωγής του μηχανήματος.
4. Δήλωση συμμόρφωσης (πιστότητας) του κατασκευαστή ως προς την ασφαλή χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών σχετικών με τη σήμανση CE.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι ο εισαγωγέας –έμπορος έχει επάρκεια ανταλλακτικών, κατέχει συνεργείο επισκευών για την τεχνική εξυπηρέτηση του μηχανήματος, χορηγεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 χρόνο και βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
6. Εικονογραφημένο έντυπο (τεχνικό φυλλάδιο) του εργοστασίου κατασκευής (προσπέκτους) ή βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης.
7. Παράβολο για το οποίο αποστέλλεται ειδοποίηση στην πορεία της έγκρισης.

Γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας
Για να ταξινομηθεί και κατόπιν να απογραφεί (εφοδιαστεί με άδεια κυκλοφορίας ) ένας διαξονικός γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας απαιτείται να έχει εγκριθεί ο τύπος του.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εγκριθεί ο τύπος του ελκυστήρα είναι:
1. Αίτηση στην οποία αναφέρεται και ο αριθμός σειράς πλαισίου (πλήρης) και αριθμός σειράς κινητήρα (πλήρης) του πρώτου εισαχθέντος γεωργικού ελκυστήρα.
2. Έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεωργικό ελκυστήρα σύμφωνα με την οδηγία 74/150/ΕΚ ή τις τροποποιήσεις αυτής 2001/3/ΕΚ, 2003/37/ΕΚ, 2005/67. Η έγκριση πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών και το πληροφοριακό δελτίο του κατασκευαστή.
3. Έγκριση τύπου Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 97/68/ΕΚ ή τη 2000/25/ΕΚ ή τις τροποποιήσεις αυτών 2004/26/ΕΚ και 2005/13/ΕΚ αντίστοιχα για τις ρυπογόνες εκπομπές του κινητήρα που φέρει ο εν λόγω γεωργικός ελκυστήρας και σύμφωνα με τη ΦΑΣΗ που ισχύει κατά την περίοδο εισαγωγής του μηχανήματος.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι ο εισαγωγέας – έμπορος έχει επάρκεια ανταλλακτικών, κατέχει συνεργείο επισκευών για την τεχνική εξυπηρέτηση του μηχανήματος, χορηγεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 χρόνο και βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
5. Εικονογραφημένο έντυπο (τεχνικό φυλλάδιο) του εργοστασίου κατασκευής (προσπέκτους).
6. Παράβολο για το οποίο αποστέλλεται ειδοποίηση στην πορεία της έγκρισης.

Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματος
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός αγροτικού μηχανήματος από τις Νομ/κές Υπηρεσίες, και τα οποία πρέπει να καταθέτει με την αίτηση του ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας του μηχανήματος, ανάλογα με την περίπτωση, είναι τα εξής:

Α) Στο όνομα του εμπόρου εισαγωγέα
1. Τιμολόγιο αγοράς (πρωτότυπο).
2. Πιστοποιητικό ταυτότητας του κατασκευαστή (όταν πρόκειται για καινούργιο) και του ιδίου του εμπόρου εισαγωγέα (όταν πρόκειται για μεταχειρισμένο ελκυστήρα). Τα δικαιολογητικά αυτά είναι υποχρεωτικά μόνο για την περίπτωση χορήγησης Δελτίου Ταξινόμησης γεωργικού ή δασικού ελκυστήρα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι :
i. διαθέτει συνεργείο επισκευών για την τεχνική εξυπηρέτηση του αγροτικού μηχανήματος,
ii. έχει επάρκεια ανταλλακτικών & αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει τον αγοραστή με ανταλλακτικά,
iii. χορηγεί εγγύηση καλής λειτουργίας για έναν (1) χρόνο, και
iv. Χορηγεί βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα στους αγρότες – χρήστες των μηχανημάτων όπως το επιδεικνυόμενο στην Υπηρεσία.
4. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης το οποίο πρέπει να είναι, σε πιστή μετάφραση του αρχικού (ξενόγλωσσου) και σε καλή κατάσταση. Μετά τον έλεγχο τίθεται η σφραγίδα και η υπογραφή της Υπηρεσίας και επιστρέφεται.
5. Παράβολο που καθορίζεται με την Κ.Υ.Α. οικ.9582/Γ3Γ/1866/6-3-07 (ΦΕΚ 328/Β/9-3-07).
6. Παραστατικά τελωνείου (όταν εισάγεται από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.).
7. Τους αριθμούς σειράς πλαισίου και κινητήρα του πρώτου εισαχθέντος μηχανήματος.
Η Υπηρεσία ταξινομεί το μηχάνημα σε μια από τις κατηγορίες των αγροτικών μηχανημάτων και χορηγεί Δελτίο Ταξινόμησης αφού πρώτα ελέγξει αυτό (σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Ελέγχου) και διαπιστώσει τη συμφωνία του με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κλπ.) και την Απόφαση Έγκρισης του τύπου του.
Το Δελτίο Ταξινόμησης δεν χορηγείται, εάν το αγροτικό μηχάνημα δεν έχει έγκριση τύπου ως προς την εκπομπή των ρυπογόνων ουσιών και δεν φέρει την προβλεπόμενη σήμανση , όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε.

Β) Στο όνομα του αγρότη
Ο αγρότης μπορεί να εισάγει από το εξωτερικό ένα γεωργικό μηχάνημα για δική του χρήση καινούργιο ή μεταχειρισμένο από έμπορο του εξωτερικού ή από άλλο αγρότη. Εφόσον είναι εγκεκριμένου τύπου (έχει Εθνική έγκριση) και έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις για την κυκλοφορία του (ανάλογα με την κατηγορία του μηχανήματος) π.χ. την ανάλογη σήμανση για τα καυσαέρια, η αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία χορηγεί «Δελτίο Ταξινόμησης».
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του «Δελτίου Ταξινόμησης» στο όνομα του αγρότη , είναι:
1. Αίτηση
2. Τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό όταν πρόκειται για αγορά από έμπορο ή άλλο αγρότη. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία δηλώνεται :
- ότι εισήγαγε μόνος του για δική του χρήση το γεωργικό μηχάνημα (τύπος, αριθμοί πλαισίου και κινητήρος)
- ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την εξεύρεση ανταλλακτικών, τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος και
- ότι δεν πρόκειται να πωλήσει το μηχάνημα πριν την παρέλευση δύο (2) ετών από την απογραφή του,
4. Πιστοποιητικό ταυτότητας του κατασκευαστή όταν είναι καινούργιο,
5. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος από τη χώρα προέλευσης σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο αυτής ή βεβαίωση του κράτους προέλευσης όταν έχει παρακρατηθεί από τις αρχές που την είχαν εκδώσει.
6. Παράβολο που καθορίζεται με την Κ.Υ.Α. οικ.9582/Γ3Γ/1866/6-3-07 (ΦΕΚ 328/Β/9-3-07).
7. Βεβαίωση ελέγχου εξουσιοδοτημένου συνεργείου για την καλή κατάσταση του
μηχανήματος (πέδηση, οδήγηση κλπ.), όταν το αγροτικό μηχάνημα είναι μεταχειρισμένο.
Και στην περίπτωση του αγρότη η Νομαρχιακή Υπηρεσία για τη χορήγηση του Δελτίου Ταξινόμησης ενεργεί όπως και στην περίπτωση του εμπόρου ως προς τον έλεγχο του μηχανήματος.
Για τον έλεγχο της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας κατά την εισαγωγή του μηχανήματος από το εξωτερικό είτε από εμπόρους είτε από τους αγρότες, ο εισαγωγέας πρέπει να ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το ΦΠΑ, όπως ο ακόλουθος πίνακας προβλέπει.

(3 ψήφοι)
close

Εγγραφείτε για να είστε σε επαφή μαζί μας!!!

Γίνε ο πρώτος που θα μαθαίνει για τις ειδικές προσφορές και τα τελευταια νέα μας.

Ελέγξτε την Privacy Policy & Terms of use
Μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα email οποιαδήποτε στιγμή